جدول زمان‌بندی خطوط

سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر وحومه

واحد بازرسی و کنترل خطوط

برنامه سرویس دهی خطوط در روزهای عادی


شماره خط


نام خط


مبداء


مقصد


ساعت شروع سرویس دهی


ساعت پایان سرویس دهی


تعداد کل سرویس های رفت وبرگشت انجام شده در روز


فاصله حرکت هر دستگاه


فاصله زمانی مبداء تا مقصد


مبداء


مقصد


مبداء


مقصد


۱


خط ۱ اصفهان


ترمینال حافظ


اصفهان


۵٫۴۵


۶٫۲۵


۲۰٫۳۰


۲۱٫۱۵


۲۸۸


۶ دقیقه


۵۵ دقیقه


۲


خط ۱ گلدیس


ترمینال حافظ


گلدیس فاز۵


۶٫۰۰


۶٫۰۲


۲۱٫۰۰


۲۱٫۳۳


۲۶۳


۷
 دقیقه


۳۸ دقیقه


۳


حبیب آباد


ترمینال حافظ


حبیب آباد


۶٫۰۰


۶٫۰۰


۱۸٫۰۰


۱۹٫۰۰


۴۶


۳۰ دقیقه


۶۰ دقیقه


۴


مسکن مهر ۱


ترمینال حافظ 


پردیس


۶٫۰۰


۶٫۰۲


۲۱٫۰۳


۲۰٫۲۶


۲۵۵


۷
 دقیقه


۳۵ دقیقه


۵


گرگاب


ترمینال حافظ


گرگاب


۶٫۰۰


۶٫۰۰


۲۰٫۴۰


۲۰٫۴۰


۸۸


۲۰ دقیقه


۳۰ دقیقه


۶


هسا


ترمینال حافظ


هسا


۶٫۳۰


۶٫۳۰


۱۹٫۰۰


۱۹٫۰۰


۵۷


۳۰ دقیقه


۳۰ دقیقه


۷


خانه کارگر


ترمینال حافظ


ردانی پور


۶٫۰۰


۶٫۰۰


۲۱٫۰۰


۲۰٫۴۵


۱۷۹


۱۰ دقیقه


۳۰ دقیقه


۸


کوی مهدیه


ترمینال حافظ


کوی مهدیه


۶٫۰۰


۶٫۱۰


۲۱٫۰۰


۲۰٫۵۵


۱۱۹


۱۵ دقیقه


۳۷ دقیقه


۹


گز-اصفهان


گز


اصفهان


۶٫۰۰


۶٫۳۰


۲۰٫۳۰


۲۱٫۰۰


۱۱۹


۱۵ دقیقه


۴۵دقیقه


۱۰


خط ۲ گلدیس


ترمینال حافظ


گلدیس


۶٫۰۰


۶٫۰۸


۲۰٫۵۶


۲۰٫۰۵


۱۶۸


۱۲ دقیقه


۴۲دقیقه


۱۱


ردانی پور


ترمینال حافظ


شهرک ردانی پور


۶٫۰۰


۶٫۰۵


۲۰٫۴۰


۲۰٫۱۰


۹۲


۲۰ دقیقه


۲۰ دقیقه


۱۲


خط ۲ اصفهان


ترمینال حافظ


اصفهان


۶٫۰۰


۶٫۱۵


۲۰٫۲۵


۲۱٫۰۸


۹۷


۱۸ دقیقه


۵۴ دقیقه


۱۳


گز-شاهین شهر


ترمینال حافظ


گز


۶٫۴۵


۷٫۰۰


۱۷٫۴۵


۱۸٫۱۵


۳۰


۶۰ دقیقه


۳۰ دقیقه


۱۴


شهرک میلاد


ترمینال حافظ


شهرک میلاد۶:۴۵۰۶:۴۵


۲۰:۴۵


۲۰:۱۵


۲۸


۳۰ دقیقه


۳۰ دقیقه


۱۵


مسکن مهر ۲


ترمینال حافظ


مسکن مهر۰۶:۰۱۰۶:۰۰۲۰:۵۵۲۰:۱۶۱۲۸


۲۶ دقیقه۳۹