اگهی مزایده عمومیسازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه سی ان جی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

 

  

 

 سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر وحومه درنظرداردبه استناد مجوز شماره ۵۷۰ هیات مدیره سازمان ونظریه کارشناسی شماره ۹۶/۰۵۱۴ مورخ ۹۶/۵/۱۴  نسبت به اجاره بهره برداری جایگاه سی ان جی جنب پارکینگ کامیونداران از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ ۹۶/۵/۲۸ فرصت دارند به امور مالی این سازمان واقع در شاهین شهر –بلوار جمهوری اسلامی ، مجموعه اداری انقلاب سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۵۲۲۴۹۷۰-۰۳۱ این سازمان تماس حاصل و یا به سایت  WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یاقبول یک یاتمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نماید.


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر